RodeqAlgemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarde;

 Rodeq dental B.V. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Lees  de algemene voorwaarde;

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Van RODEQ DENTAL BV, statutair gevestigd Cuneraweg 211 3911 RJ Rhenen.
Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 50160532.

Download hier de algemene voorwaarde;

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.

  • Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveranties van, en werkzaamheden door Rodeq Dental, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met Rodeq Dental te sluiten overeenkomsten.

 

Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1        Alle aanbiedingen van Rodeq Dental zijn geheel vrijblijvend. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

2.2        Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een overeenkomst zijn voor Rodeq Dental slechts bindend indien en voor zover deze door de leverancier schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
Rodeq Dental heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de aanbieding en/of orderbevestiging.

2.3        Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4        Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken.
Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

2.5            Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Rodeq Dental en twee of meeropdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST VIA ELEKTRONISCHE WEG.

3.1        De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien opdrachtgever een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. De overige algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

3.2        Rodeq Dental is niet verplicht voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan opdrachtgever informatie te verstrekken over:
–  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de opdrachtgever te raadplegen zal zijn;
– de wijze waarop de opdrachtgever invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
– de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan Rodeq Dental zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze  gedragscodes voor de opdrachtgever te raadplegen zijn.

3.3            Rodeq Dental is niet gehouden tot het verzenden van de ontvangst- of orderbevestiging aan opdrachtgever.

3.4            Lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 4. LEVERING.

4.1            Alle door Rodeq Dental genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in achtgenomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal.
Rodeq Dental is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meergehaald kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 13 van deze voorwaarden.

4.2            Rodeq Dental is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door Rodeq Dental  afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn ze nog niet  gemonteerd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van schade, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d.

4.3            Verzending en transport van Rodeq Dental naar opdrachtgever geschiedt voor risico van Rodeq Dental.

 

Artikel 5. PRIJZEN.

5.1            Alle door Rodeq Dental opgegeven prijzen worden gefactureerd op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting.

5.2            Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen,  wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft Rodeq Dental het recht om deze prijsverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, blijft art. 14 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.

5.3            Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 is Rodeq Dental voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 500,00 excl. BTW gerechtigd kosten voor behandeling-  administratie- en/of portokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4            Indien de zaken worden bezorgd en/of gemonteerd en/of geïnstalleerd, is leveranciergerechtigd hiervoor bezorg- en/of montage- en/of installatiekosten in rekening te brengen.  Deze kosten zullen alsdan afzonderlijk worden gespecificeerd op de factuur.

 

Artikel 6. MONTAGE.

6.1            De opdrachtgever dient er voor zijn rekening voor te zorgen dat in de voor montage benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, stroom, perslucht, verlichting e.d.tijdig en naar behoren is voorzien.De verantwoordelijkheid voor het tijdig en naar behoren (laten) monteren van de benodigde aansluitingen op de aangegeven positie, met inachtneming van de daarvoor geldende aansluitvoorschriften van Rodeq Dental en/of nutsbedrijven, ligt volledig en uitsluitend bij de opdrachtgever.

6.2            Iedere aansprakelijkheid van Rodeq Dental voor het tijdig en naar behoren uitvoerenvan de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.

6.3            Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade ontstaat voor Rodeq Dental, bijvoorbeeld door het niet of niet tijdig kunnen aansluiten van de geleverde goederen, is de leverancier gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 7.  BETALING.

7.1            Alle betalingen tot € 2.000,– dienen te geschieden binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Alle betalingen vanaf € 2.000,– dienen te geschieden binnen 10  kalenderdagen  na de factuurdatum zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook (waaronder begrepen verrekening met (reparatie)facturen van derden).
Rodeq Dental behoudt zich het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of  om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.

7.2            Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.

7.3            Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan Rodeq Dental  een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf  de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is, is opdrachtgever deze hogere rente verschuldigd.

7.4            Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is Rodeq Dental gerechtigd haar  vordering(en) zonder nadere aankondiging aan een incassobureau uit handen te geven. De  opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van deze extra incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.

 

Artikel 8.  OPSCHORTING/ONTBINDING.

8.1            Rodeq Dental is gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor  de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.

8.2            Rodeq Dental is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de  opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.

8.3            Rodeq Dental is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten,  ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens bedrijf/praktijk.

8.4            De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5            Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds  geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van leverancier m.b.t. hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9.  EIGENDOMSVOORBEHOUD.

9.1          Alle aan de opdrachtgever geleverde en onbetaalde goederen blijven eigendom van Rodeq Dental totdat al hetgeen de leverancier van de opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.

9.2            Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet c.q. niet volledig nakomt, verleent hij aan Rodeq Dental een onherroepelijke volmacht om de door haar geleverde en onbetaalde goederen voor rekening van opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.

9.3            Opdrachtgever is verplicht Rodeq Dental per omgaande te informeren, indien derdenmogelijk beslag willen (laten) leggen of reeds hebben gelegd op de door de leveranciergeleverde en nog onbetaalde goederen.

 

Artikel 10. INDUSTRIËLE- EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

10.1         Op alle door Rodeq Dental gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- of leidingtekeningen en overige op de overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht.
Deze bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van Rodeq Dental. Schending van dit auteursrecht leidt tot schadeplichtigheid van de opdrachtgever.

 

Artikel 11.  RECLAME EN GARANTIE.

11.1         Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op  eventuele zichtbare tekorten en/of gebreken. Deze tekorten en/of beschadigingen dient opdrachtgever op de aflevering bon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden,  dan wel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan Rodeq Dental kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

11.2         Niet zichtbare tekorten of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat opdrachtgever het gebrek  heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Rodeq Dental kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.

11.3         Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen nietof niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. zijn gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de               (wettelijke) voorschriften.
Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen aan de geleverde zaken zijn aangebracht door derden.

11.4         De door Rodeq Dental geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die de leverancier zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken.

11.5         Ingevolge artikel 8.2 van deze voorwaarden is Rodeq Dental gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever de betalingscondities of anderszins zijn verplichtingen is nagekomen.

 

Artikel 12.  TOEREKENBARE TEKORTKOMING C.Q. AANSPRAKELIJKHEID.

12.1         Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van Rodeq Dental in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever Rodeq Dental in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is Rodeq Dental nimmer tot verdergaande schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

12.2         Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd Rodeq Dental nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel de leverancier definitief in gebreke blijft, is de aansprakelijkheid van Rodeq Dental voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheids- verzekering van Rodeq Dental wordt uitgekeerd.
Ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of Rodeq Dental niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van de op grond van de desbetreffende overeenkomst door Rodeq Dental aan de opdrachtgever gefactureerde c.q. te factureren bedragen exclusief omzetbelasting.

12.3         Aansprakelijkheid van Rodeq Dental voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder begrepen, is  uitgesloten. Eveneens is de aansprakelijkheid welke is ontstaan door het verloren gaan van digitaal opgeslagen gegevens uitgesloten.

12.4         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds,  dat de opdrachtgever een volgens hem aan Rodeq Dental toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Rodeq dental heeft gemeld.

12.5         Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan Rodeq Dental geen beroep doen wanneer er aan de zijde van Rodeq Dental sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 13.   NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMACHT.

13.1         Alle van buiten komende oorzaken waarop Rodeq Dental geen invloed kan uitoefenen, voorzien of onvoorzien, waardoor Rodeq Dental de overeenkomst niet tijdig of niet zonder bovenmatig bezwarende inspanning en/of – kosten kan uitvoeren zullen voor Rodeq Dental als een niet-toerekenbare tekortkoming gelden. Hieronder wordt mede begrepen werkstakingen, ziekte en/of ongeval.

13.2         Indien een niet-toerekenbare tekortkoming dreigt dan wel zich reeds heeft voorgedaan, is Rodeq Dental gehouden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in overleg te treden met de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Rodeq Dental dan in de gelegenheid stellen om binnen  een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten.

13.3         Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming is Rodeq Dental niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

13.4         Van het recht om ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik mogen maken dan na verloop van een termijn van één maand nadat de tekortkoming is ontstaan.

 

Artikel 14.  ANNULERING OF UITSTEL LEVERING.

14.1         Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak wordt ontbonden, is Rodeq Dental gerechtigd van de    opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie exclusief BTW beloopt.

14.2         Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is Rodeq Dental gerechtigd van opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie en een rentevergoeding van het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

 

Artikel 15.  GESCHILLEN.

15.1         Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2         De rechtbank te Utrecht is (in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de  burgerlijke rechter) bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van Rodeq Dental en overeenkomsten tussen Rodeq Dental en een opdrachtgever, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.

15.3         Het voorleggen van een geschil aan een geschillencommissie schort de betalingsverplichting[en] van de opdrachtgever niet op.

15.4         Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen tot het leggen van een conservatoire beslagen en om de burgerlijke rechter te vragen om over procedures,    voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.